Vision for Museum Amager

Strategiske sigtelinjer for Museum Amager

Museets opgave og vision

Museum Amagers opgave er ifølge museumsloven gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at bidrage til sikringen af Danmarks kulturarv. Museet skal aktualisere og tilgængeliggøre viden om kulturarven og udvikle anvendelsen af den for brugere og samfund. Museets ansvarsområde er primært knyttet til Amager som kulturhistorisk genstandsfelt.

Museum Amagers vision er at skabe en sammenhængende, levende og interaktiv fortælling i en stadig udvikling om livsformer på Amager gennem tiderne. En fortælling som styrker borgernes identitet, lokalt engagement og udvikling.

Status

I perioden 2015-2023 gennemførte Museum Amager en gennemgribende omorganisering, konsolidering og udvidelse af sit virkefelt. Resultatet blev, at de statslige museumsmyndigheder har hævet bedømmelsen af museets virksomhed fra ’ikke helt tilfredsstillende’ til fuldt ud tilfredsstillende.’ Museet har forbedret sine permanente udstillinger og øget aktivitetsniveauet, hvorved besøgstallet er steget støt. Endelig er museets forskningsindsats systematiseret og udviklet. En gennemgribende renovering af Dragør Museum har skabt grundlag for nye udstillingskoncepter og fortællinger om Dragør.

De tre strategiske hovedmål har været:

1. At nyfortælle på en tidsvarende måde primært fortællingerne om Amagerland med udgangspunkt i museumsgårdene i Store Magleby, fortællingerne om de maritime erhverv og livsformer med udgangspunkt i Dragør museum, Lodsmuseet og kutteren Elisabeth.

2. At præsentere nyfortællingerne med nye formidlingsformer: levendegørelse af bondegårdsmuseerne, historieløb i samarbejde med skolerne, sejlads med Elisabeth og Isbåden og dialogbaseret formidling fx i forbindelse med skabelsen af Peter Carlsens Amagermaleri, julemarked og fastelavnsridning.

3. At udnytte de muligheder der for at skabe mere omfattende fortællinger med en digital formidling der mere aktivt bringer den store mængde kilder i spil. Sammenlægningen af museet med Historisk Arkiv Dragør har skabt basis for en yderligere offensiv udnyttelse af det skriftlige kildemateriale, der beror i det lokalhistoriske arkiv.

Udfordringer

Museum Amager er fortsat udfordret af den voksende konkurrence om opmærksomhed og besøgende, både generelt i den kulturforbrugende oplevelsesøkonomi og i særdeleshed i museumsmarkedet, hvor kravene til kvalitet, originalitet og fortællekraft vokser. Museum Amager er også udfordret som et ressourcesvagt museum sammenlignet med de store konkurrenter. Men udfordringen er at udvikle det fra et lokalhistorisk egnsmuseum til et museum i egen ret med kvaliteter til at blive et turistmål. Et middel hertil er en forbedret økonomi, som kan skaffes gennem fondsmidler, øgede entreindtægter og sponsorvirksomhed.

Mål

Strategiens overordnede sigtelinjer følges op med årlige dynamiske handlingsplaner, der rummer konkrete og målbare tiltag til at nå målene. De tre strategiske hovedmål fra forrige strategiperiode fastholdes med henblik på stadig udvikling.

På formidlingsplanet er opgaven fortsat at udvikle fortællingerne med brug af levendegørelse, digital og interaktiv formidling på et originalt fagligt niveau, der kan skabe opmærksomhed og tiltrække et øget antal besøgende. 

Formidlingen er forskningsbaseret og museet udgiver årligt forskningspublikationer.

Organisatorisk er det en opgave at sikre en god integration og udvikling af Dragør Turistkontor og Historisk Arkiv Dragør. Turistkontoret er flyttet til Pakhuset på Gl. Havn, som fungerer som udgangspunkt for et program med turistorienterede byvandringer med udgangspunkt i museet.

Samarbejdet med andre kultur-, uddannelses- og forskningsinstitutioner udbygges. Det drejer sig fx om Dragørbibliotekerne, skolerne på Amager og Københavns Universitet. Det er også et mål at forstærke samarbejdet med Tårnby Kommune, herunder Kastrupgårdsamlingen.

Der søges i strategiperioden at udvikle et sponsorprogram, både med det formål at skaffe flere indtægter og med henblik på at markedsføre og synliggøre museet i erhvervssammenhæng.

Museet kan ikke drives uden det store kontingent af frivillige. Rekruttering og udvikling af frivilligearbejdet indgår i periodens opgaveportefølje. På linje hermed er samarbejdet med de tre museumsforeninger.

Den krævende løbende vedligeholdelse af museets bygningsmasse suppleres med ombygninger, hvor det forbedrer de formidlingsmæssige rammer.